Spread the love

ภาพกิจกรรม

รายงานการประชุมสภาประจำปี พ.ศ.2563

http://bangjakreng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญที่-1ครั้งที่-1-ปี-2563.doc http://bangjakreng.go.th/wp-content/uploads/2021/08/รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญที่-2-ครั้งที่-1-ปี-2563-1.doc

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดศรัทธาธรรม

วัดศรัทธาธรรม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดมอญ" สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2341 ด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนา ของชาวมอญประมาณ 12 ครอบครัวที่หนีสงครามกลางเมืองในพม่าเข้ามาพึงความร่มเย็นของแผ่นดินไทย

ประกาศประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้เพื่อชาวบางจะเกร็ง

คู่มือประชาชน

สินค้า OTOP

กาละแม – รามัญ